Regulamin Biegu


REGULAMIN XXVIII ULICZNEGO
BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2019r.
Pod patronatem honorowym
Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

 1. Cel imprezy:
  Poprzez zawody sportowe uświetnienie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości  oraz popularyzacja masowych biegów ulicznych wśród społeczeństwa.
 2. Organizatorzy:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
  Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner,
  Grupa Biegowa Rozbiegamy To Miasto – Czechowice-Dziedzice.
 3. Termin, miejsce i harmonogram zawodów:
  11.11.2019, godz. 13:00, Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
  10:30 rozpoczęcie pracy biura zawodów (weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych),
  12:30 zamknięcie biura zawodów, wspólna rozgrzewka,
  12:55 uroczyste otwarcie,
  13:00 start biegu głównego,
  13:30-13:35 pierwsi zawodnicy na mecie,
  14:30 zakończenie biegu głównego,
  15:00 (20-30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika) dekoracja zwycięzców biegu głównego.
  Regulamin i harmonogram biegów dzieci i młodzieży dostępny będzie w późniejszym terminie.
 4. Sposób przeprowadzenia biegu:
  4.1. Otwarty bieg uliczny ze wspólnego startu na dystansie 10 km, bez atestu, odmierzona profesjonalnym kołem pomiarowym. 1 pętla – 92% asfalt, 8% bieżnia stadionu MOSiR. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Ratownictwo Drogowe.
  4.2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
  4.3. Trasa posiada pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu.
  4.4. Punkty medyczne – za kolumną uczestników poruszać się będzie karetka, na mecie znajdować się będzie punkt medyczny.
  4.5. Na trasie zlokalizowany jest punkt nawadniający w okolicy 6,2 km.
  4.6. Limity czasu na trasie: 45 minut na pokonanie początkowych 5 km oraz 90 minut na pokonanie całej trasy. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu zobowiązani są do bezwzględnego opuszczenia trasy.
  4.7. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 5. Przebieg trasy:
  Start i meta: Bieżnia stadionu MOSiR, ulice: Łukowa (od bramy stadionu do skrzyżowania z ul.: Łukasiewicza), Łukasiewicza, Kopernika, Kotulińskiego, Mazańcowicka, Ligocka, Stawowa, Zielona, Kolejowa, Słowackiego, Rondo Solidarności, Słowackiego, Studencka, Żeromskiego, Parkowa, Kołłątaja, Rondo Żołnierzy Niezłomnych, Niepodległości, lewą stroną Ronda Sybiraków, Niepodległości, Wąska, Łukasiewicza, Łukowa, brama stadionu MOSiR, bieżnia stadionu MOSiR.
 6. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Biegu Niepodległości. Obowiązuje limit 600 uczestników. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie uprawnia do startu w zawodach. Za osobę z prawem do startu uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Lista osób uprawnionych do startu będzie opublikowana na Liście Startowej. O dopisaniu do listy startowej decyduje kolejność wpłat. w momencie osiągnięcia limitu 600 osób na Liście Startowej formularz zgłoszeniowy oraz możliwość wpłat zostaną wyłączone.
  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia zgłoszonej osoby oraz zwrotu wpłaconego wpisowego bez konieczności podania powodu.
 7. Opłata startowa:
  ​Wniesienie opłaty wyłącznie płatnościami online na konto MTS Winner, dostępnymi podczas zapisów lub z Listy Zgłoszeń, do dnia  8 listopada br.
  Opłata w kwocie 35 zł (brutto) obowiązuje do 4 listopada br.
  Po tym terminie opłata wynosi 50 zł (brutto) i obowiązuje do dnia 8 listopada br.
  Od każdej opłaty startowej 1 złotówka zostanie przeznaczona na rehabilitację niepełnosprawnej Zuzi Mikody. Podczas opłacania będzie istniała możliwość przekazania dodatkowej kwoty na ten cel. Więcej informacji o małej Zuzi można przeczytać TUTAJ.
  Nie będzie możliwości opłacenia uczestnictwa w biegu w Biurze Zawodów.
  Osoby, które opłacą udział w biegu do 30 października będą miały prawo wyboru swojego numeru startowego oraz wpisanie swojego napisu na numerze startowym. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu uczestników swój numer startowy będzie można wybrać nie później niż 3 dni po zakończeniu zapisów. Pozostawienie pola pustego spowoduje wpisanie na numerze startowym imienia uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wpisu.
  Zwrot opłaty startowej możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach w wysokości 80% wartości, jednak nie później niż do 30. października br.
  Chęć otrzymania rachunku za opłatę startową należy zgłosić maksymalnie do 7 dni od dnia wniesienia opłaty.
  Rezygnacja z pakietu startowego lub jego przepisanie na inną osobę możliwe do dnia 5. listopada.
 8. Uczestnictwo:
  Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 11.11 br. 16 lat, podpiszą oświadczenie, o dobrym stanie zdrowia i że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego (do wglądu). Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy oraz na stronie organizatora.
 9. Odbiór pakietu:
  Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
  Istnieje możliwość odebrania przez osobę trzecią pakietu startowego zawodnika z listy startowej. Pakiet odebrać będzie można wyłącznie na podstawie upoważnienia dostępnego TUTAJ. Osoba upoważniona do odbioru będzie musiała posiadać:
  – upoważnienie wypełnione i podpisane przez zawodnika za którego ma zostać odebrany pakiet,
  – dowód tożsamości ze zdjęciem,
  – oświadczenie podpisane przez zawodnika o udziale na własną odpowiedzialność (informacja o tym, jak otrzymać oświadczenie znajduje się TUTAJ),
  – kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawodnika za którego odbierany jest pakiet (do wglądu).
  Odebranie pakietu startowego za innego zawodnika nie przenosi prawa do startu na odbierającego.
  Przekazanie odebranego numeru startowego osobie nie zgłoszonej do biegu będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 10. Kategorie wiekowe:
  Będą prowadzone klasyfikacje dla Kobiet i Mężczyzn:
  1) Klasyfikacja generalna
  2) Klasyfikacja kobiet
  3) Klasyfikacje wiekowe (decyduje rok urodzenia):
  16 – 19 lat (rocznik 2003-2000)
  20 – 29 lat (rocznik 1999-1990)
  30 – 39 lat (rocznik 1989-1980)
  40 – 49 lat (rocznik 1979-1970)
  50 – 59 lat (rocznik 1969-1960)
  60 lat i starsi (rocznik 1959 i starsi)
  4) Najlepsza i najlepszy mieszkaniec miasta i gminy Czechowice-Dziedzice
  5) Najwcześniej urodzona i najwcześniej urodzony  uczestnik biegu.
 11. Nagrody:
  W biegu głównym nagrody za miejsca 1-6 wśród kobiet i mężczyzn, oraz miejsca 1-3 w kategoriach.
  Nagrody w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn, za miejsca 1-3) i kategoriach wiekowych nie dublują się. Nagrody za pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) nie dubluje się z nagrodą dla najlepszej mieszkanki / najlepszego mieszkańca.
  Odbiór nagród wyłącznie osobiście, podczas ceremonii dekoracji.
 12. Wyżywienie:
  Dla wszystkich zawodników posiłek regeneracyjny i woda na mecie.
 13. Komunikat końcowy:
  Komunikat końcowy będzie dostępny w internecie na stronach organizatora.
 14. Postanowienia końcowe:
  14.1. Elektroniczny pomiar czasu będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia.  Numery startowe muszą być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki z przodu.  Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
  14.2. Przyjęcie numeru startowego jest równoważne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatorów.
  14.3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.
  14.4. Nie ma możliwości odwołania od decyzji lekarzy dotyczących dopuszczenia do biegu lub jego kontynuowania, są ostateczne.
  14.5. Sędzia Główny może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
  14.6. Protesty można składać wyłącznie pisemnie do sędziego głównego w ciągu 15 minut od zakończenia biegu po wpłacie kaucji w wysokości 100zł. w przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
  14.7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu.
  14.8. Szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu: teren stadionu MOSiR.
  14.9. Bezpłatny parking przy stadionie MOSiR oraz przy kąpielisku.
  14.10. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  14.11. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
  14.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.
  14.13. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej.
  14.14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
  14.15. Po zmianie regulaminu zawodnik ma prawo do rezygnacji z udziału i do zwrotu opłaty wpisowej do 7 dni od ogłoszenia zmian w regulaminie.
  14.16. Informacje o zmianie w regulaminie będą dostępne na stronie biegu oraz na fanpage biegu na Facebooku.
  14.17. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie oraz do zmian w regulaminie.
 15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner Czechowice-Dziedzice.
  Dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie MTS Winner w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Sobieskiego 48.
  Przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Art.6 ust.1 lit.c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) i wynika  z przepisów prawa.
  MTS Winner jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  Podanie danych w celu startu w zawodach jest dobrowolne, jest wymogiem organizacyjnym i niepodanie ich uniemożliwia udział w zawodach.
  Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.
  Pani/Pana dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
  Dane będą przetwarzane do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników zawodów .
  Ma Pani/Pan prawo żądania od MTS Winner dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego.