Regulamin Biegu

REGULAMIN XXV ULICZNEGO
BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2017r.
Pod patronatem honorowym
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

 1. Cel imprezy:
  Poprzez zawody sportowe uświetnienie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości  oraz popularyzacja masowych biegów ulicznych wśród społeczeństwa.
 2. Organizatorzy:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
  Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner,
  Grupa Biegowa Rozbiegamy To Miasto – Czechowice-Dziedzice.
 3. Termin, miejsce i harmonogram zawodów:
  11.11.2017, godz. 13:00, Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
  10:30 praca biura zawodów (weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych),
  12:30 zamknięcie biura zawodów, wspólna rozgrzewka,
  12:55 uroczyste otwarcie,
  13:00 start biegu głównego,
  13:30-13:35 pierwsi zawodnicy na mecie,
  14:30 zakończenie biegu głównego,
  15:00 (20-30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika) dekoracja zwycięzców biegu głównego.
  Regulamin i harmonogram biegów dzieci i młodzieży dostpny pod tym odnośnikiem.
 4. Sposób przeprowadzenia biegu:
  4.1. Otwarty bieg uliczny ze wspólnego startu na dystansie 10 km, bez atestu, odmierzona profesjonalnym kołem pomiarowym. 1 pętla – 92% asfalt, 8% bieżnia stadionu MOSiR. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Ratownictwo Drogowe.
  4.2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
  4.3. Trasa posiada pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu.
  4.4. Punkty medyczne – za kolumną uczestników poruszać się będzie karetka, na mecie znajdować się będzie punkt medyczny.
  4.5. Na trasie zlokalizowany jest punkt nawadniający w okolicy 6,2 km.
  4.6. Limity czasu na trasie: 45 minut na pokonanie początkowych 5 km oraz 90 minut na pokonanie całej trasy. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu zobowiązani są do bezwzględnego opuszczenia trasy.
  4.7. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 5. Przebieg trasy:
  Start i meta: Bieżnia stadionu MOSiR, ulice: Łukowa (od bramy stadionu do skrzyżowania z ul.: Łukasiewicza), Łukasiewicza, Kopernika, Kotulińskiego, Mazańcowicka, Ligocka, Stawowa, Zielona, Kolejowa, Słowackiego, Rondo Solidarności, Słowackiego, Studencka, Żeromskiego, Parkowa, Kołłątaja, skrzyżowanie Kołłątaja z Mickiewicza i Niepodległości, Niepodległości, lewą stroną Ronda Sybiraków, Niepodległości, Wąska, Łukasiewicza, Łukowa, brama stadionu MOSiR, bieżnia stadionu MOSiR.
 6. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Biegu Niepodległości. Obowiązuje limit 600 uczestników. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie uprawnia do startu w zawodach. Za osobę z prawem do startu uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Lista osób uprawnionych do startu będzie opublikowana na Liście Startowej. O dopisaniu do listy startowej decyduje kolejność wpłat. W momencie osiągnięcia limitu 600 osób na Liście Startowej formularz zgłoszeniowy oraz możliwość wpłat zostaną wyłączone.
  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia zgołoszonej osoby oraz zwrotu wpłaconego wpisowego bez konieczności podania powodu.
 7. Opłata startowa:
  ​Wniesienie opłaty wyłącznie płatnościami online na konto MTS Winner, dostępnymi podczas zapisów lub z Listy Zgłoszeń, do dnia  9. listopada 2017 r.
  Opłata w kwocie 35 zł (brutto) i obowiązuje do 4. listopada 2017 r.
  Po tym terminie opłata wynosi 60 zł (brutto) i obowiązuje do dnia 9. listopada 2017 r.
  Nie będzie możliwości opłacenia uczestnictwa w biegu w Biurze Zawodów.
  Osoby, które opłacą udział w biegu do 30. października będą miały prawo wyboru swojego numeru startowego oraz wpisanie swojego napisu na numerze startowym. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu uczestników swój numer startowy będzie można wybrać nie później niż 3 dni po zakończeniu zapisów. Pozostawienie pola pustego spowoduje wpisanie na numerze startowym imienia uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wpisu.
  Zwrot opłaty startowej możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach w wysokości 90% wartości, jednak nie później niż do 30. października 2017 r.
  Chęć otrzymania rachunku za opłatę startową należy zgłosić maksymalnie do 7 dni od dnia wniesienia opłaty.
  Rezygnacja z pakietu startowego lub jego przepisanie na inną osobę możliwe do dnia 5. listopada.
 8. Uczestnictwo:
  Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 11.11.2017 r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, o dobrym stanie zdrowia i że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego (do wglądu). Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy oraz na stronie organizatora, TUTAJ.
 9. Odbiór pakietu:
  Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy przedstawić dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
  Istnieje możliwość odebrania przez osobę trzecią pakieru startowego zawodnika z listy startowej. Pakiet odebrać będzie można wyłącznie na podstawie upoważnienia dostępnego TUTAJ. Osoba upoważniona do odbioru będzie musiała posiadać:
  – upoważnienie wypełnione i podpisane przez zawodnika za którego ma zostać odebrany pakiet,
  – dowód tożsamości ze zdjęciem,
  – oświadczenie podpisane przez zawodnika o udziale na własną odpowiedzialność (do pobrania tutaj),
  – kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawodnika za którego odbierany jest pakiet (do wglądu).
 10. Kategorie wiekowe:
  Będą prowadzone klasyfikacje dla Kobiet i Mężczyzn:
  1) Klasyfikacja generalna
  2) Klasyfikacja kobiet
  3) Klasyfikacje wiekowe (decydyje rok uroczenia):
  16 – 19 lat (rocznik 2001-1998)
  20 – 29 lat (rocznik 1997-1988)
  30 – 39 lat (rocznik 1987-1978)
  40 – 49 lat (rocznik 1977-1968)
  50 – 59 lat (rocznik 1967-1958)
  60 lat i starsi (rocznik 1957 i starsi)
  4) Najlepsza i najlepszy mieszkaniec miasta i gminy Czechowice-Dziedzice
  5) Najwcześniej urodzona i najwcześniej uroczony  uczestnik biegu.
 11. Nagrody:
  W biegu głównym nagrody za miejsca 1-6 wśród kobiet i mężczyzn, oraz miejsca 1-3 w kategoriach.
  Nagrody w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn, za miejsca 1-3) i kategoriach wiekowych nie dublują się.
 12. Wyżywienie:
  Dla wszystkich zawodników posiłek regeneracyjny i woda na mecie.
 13. Komunikat końcowy:
  Komunikat końcowy będzie dostępny w internecie na stronach organizatora.
 14. Postanowienia końcowe:
  13.1. Elektroniczny pomiar czasu będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia.  Numery startowe muszą być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki z przodu.  Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
  13.2. Przyjęcie numeru startowego jest równoważne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatorów.
  13.3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.
  13.4. Nie ma możliwości odwołania od decyzji lekarzy dotyczących dopuszczenia do biegu lub jego kontynuowania, są ostateczne.
  13.5. Sędzia Główny może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
  13.6. Protesty można składać wyłącznie pisemnie do sędziego głównego w ciągu 15 minut od zakończenia biegu po wpłacie kaucji w wysokości 100zł. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
  13.7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu.
  13.8. Szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu: teren stadionu MOSiR.
  13.9. Bezpłatny parking przy stadionie MOSiR oraz przy kąpielisku.
  13.10. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  13.11. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
  13.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.
  13.13. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej.
  13.14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
  13.15. Po zmianie regulaminu zawodnik ma prawo do rezygnacji z udziału i do zwrotu opłaty wpisowej do 7 dni od ogłoszenia zmian w regulaminie.
  13.16. Informacje o zmianie w regulaminie będą dostępne na stronie biegu oraz na fanpage biegu na Facebooku.
  13.17. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie oraz do zmian w regulaminie.